Trwają prace nad budową dojścia do głównego pomnika

Trwają prace związane z zapewnieniem sprawności komunikacyjnej w ramach miejsca pamięci narodowej w Starym Berezowie. Pomnik ofiar zbrodni hitlerowskich upamiętnia mieszkańców sołectwa, którzy stracili życie w wyniku represji w latach 1941 – 1944. Pamięć o owych tragicznych wydarzeniach jest żywa wśród mieszkańców sołectwa. Przekazywana jest z pokolenia na pokolenie podczas domowych uroczystości i wizyt u dziadków.

torowa

Długo oczekiwana inwestycja zostanie zrealizowana.

Prace nad przygotowaniem projektu rozpoczęły się jeszcze w 2016r. Po uzyskaniu wszelkich pozwoleń, projekt przebudowy ulicy był gotowy w 2018r. W tym też roku ogłoszono dwa przetargi na wykonanie robót. Ze względu na wysokość ofert (I przetarg ok. 960 tysięcy, II przetarg-ok 690 tysięcy) Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz podjęła trudną decyzję o unieważnieniu postępowania.

 

W dniu 26 maja 2020r. nastąpiło otwarcie ofert na przebudowę odcinka drogi gminnej 108571 B ul. Torowa w Dubinach -

 

I etap. Szacunkowa wartość zamówienia na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 716 802,09 zł brutto. Wpłynęło 6 ofert, z których najtańsza opiewa na kwotę ok 470 tysięcy zł brutto.

Decyzja Wójt z 2018r. umożliwia wykonanie przebudowy ulicy za dużo mniejsze pieniądze.

 

W ramach robót zostanie przebudowany odcinek o długości ok 770,05 mb wraz z budową sieci kanalizacyjnej o długości ok. 163 mb. Planowany termin zakończenia robót-30 września 2020r. Przetarg wygrała firma TFK ROADS z Siemiatycz.

 

Całość inwestycji zostanie pokryta ze środków własnych Gminy.

 

20200608 072355 HDR

20200608 072217 HDR

 

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Borysówka - Olchowa Kładka

Została zakończona przebudowa drogi w Olchowej Kładce. Projekt „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr. 108563B Borysówka – Olchowa Kładka” był przygotowany jeszcze w latach poprzednich. Ostatecznie został ukończony w roku 2017. Ze względu na możliwość wsparcia finansowego z Funduszu Leśnego oraz zakres robót, prace były podzielone na dwa etapy.

W sierpniu 2018 r. był przekazany teren placu budowy – stanowiący główną ulicę wsi w Olchowej Kładce. Przeprowadzone było karczowanie i wytyczenie granic przebiegu inwestycji. Dokonano wymiany nawierzchni drogi i wykonano wielowarstwową przebudowę na całym odcinku drogi gminnej Nr 108563B – stanowiącej jednocześnie główną ulicę wsi.

Hajnówka, dnia 29.11.2019 r.

Or.041.7.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE PARTNERA

DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Dotyczy: Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Typ projektu nr 7, Usługi reintegracji społeczno – zawodowej skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS, w tym także: 7a) stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno – zawodowej w istniejących podmiotach, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; projekt pt. roboczym „Klub Integracji Społecznej w Gminie Hajnówka”.

W wyniku realizacji projektu wykonane zostaną 2 nowe obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

PROW