Hajnówka, dnia 14.07.2020 r.

IP.6236.4.2019

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

 1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka zaprasza do złożenia oferty.
 2. Przedmiot zamówienia: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Odbiór płyt azbestowo – cementowych z miejsc tymczasowego składowania, załadunek na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji oraz wystawienie kart przekazania odpadów w ilości 2443,00 m2, tj. około 36,65 Mg (13 posesji).

Wskazane powyżej ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski właścicieli nieruchomości. Przyjęto, że 1m2 waży 15,00 kg.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca musi dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089, z późn. zm.). Kserokopie ww. zgłoszeń potwierdzone za zgodność z oryginałem Wykonawca przekaże dla Zamawiającego.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oświadczeń o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych z terenu Gminy Hajnówka, będącym załącznikiem rozliczeniowym nr 4 opublikowanym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów odbioru (stwierdzających usunięcie wyrobów zawierających azbest) z terenu Gminy Hajnówka, będącym załącznikiem rozliczeniowym nr 5 opublikowanym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem kart przekazania odpadów potwierdzających zebranie transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z ternu Gminy Hajnówka.
 6. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy.
 7. Wykonawca dokona uporządkowania terenu po zakończeniu odbioru azbestu oraz wypłaci odszkodowanie z tytułu ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub związanych z nimi.
 8. Wykonawca nie może odmówić naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia odbioru azbestu lub związanych z nimi bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
 9. Wykonawca dokona ważenia płyt azbestowo-cementowych przy użyciu własnych urządzeń na posesji mieszkańca gminy. W dniu ważenia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów oraz oświadczeń o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.
 10. Wykonawca ustali szczegółowe terminy wykonania przedmiotu zamówienia z posiadaczami odpadów zawierających azbest.

W ofercie Wykonawca powinien podać cenę obejmującą całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wytycznych i zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie umowy.

Zamawiający udostępni wykaz nieruchomości, na których znajdują się materiały zawierające azbest dla wybranego Wykonawcy.

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a) termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.09.2020 roku.

b) warunki płatności: 14 dni od daty przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze.

c) warunkiem przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego jest prawidłowo wykonana usługa, przekazanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego dokumentacji powykonawczej oraz spisany i podpisany protokół odbioru końcowego bez uwag.

 

4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

     Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 27 56

 1. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia,

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie co najmniej dwóch usług polegających na odbiorze i utylizacji odpadów zawierających azbest, w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Dowodami są referencje lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

b) posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

A. Wykonawca ma posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( U. z 2020 poz. 797 ze zmianami); lub przez wykonawcę, wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zmianami). Posiadany dokument należy dołączyć do oferty.

B. Wykonawca ma posiadać umowę z zarządzającym specjalistycznym składowiskiem odpadów niebezpiecznych posiadającego odpowiednie dopuszczenia w tym zakresie na zdeponowanie odpadów azbestowo-cementowych. Posiadany dokument należy dołączyć do oferty.

 1. Wzór oferty, wzór umowy, oświadczenie RODO oraz wykaz wykonanych usług – zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją Oferta na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Hajnówka”.
 3. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę na druku będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 23.07.2020 r. do godziny 12.00 w okienku podawczym przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, lub przesyłką pocztową (decyduje data fizycznego wpływu oferty w tut. Urzędzie).

Załączniki:

 1. Wzór oferty.
 2. Wykaz wykonanych usług.
 3. Wzór umowy.
 4. Oświadczenie wymagane w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

 

Zapytanie ofertowe do pobrania

 

Wójt Gminy Hajnówka