Hajnówka, dnia 27 lipca 2020r.

IP.6162.1.2020 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,

należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

 

      Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r. (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 6 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

od dnia 30 lipca 2020r. do dnia 30 września 2020r.

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka pokój nr 44, w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 - 1530 .

Uproszczony Planu Urządzenia Lasu stanowi podstawę naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu (formularz uwag dostępny w załączniku poniżej, jak również w budynku Urzędu pok. 44).

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2020r.

Ponadto informuję, iż projekt opracowany został na zlecenie Starostwa Powiatowego w Hajnówce przez Krzysztofa Janczulewicza „Urządzanie Lasu i Obiektów Rolno-Leśnych”, ul. Białostocka 45, 16-020 Czarna Białostocka.  

Wójt Gminy Hajnówka

Lucyna Smoktunowicz

Załącznik: