Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w ostatnim okresie odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami Gminy. W ramach realizacji  projektu w KISie w Dubiczach Osocznych odbyło się w czerwcu spotkanie z jego uczestnikami. Mieszkańców interesowała sprawa wykonania budżetu za 2019r., oraz wydatków na oświatę. Poruszono też sprawę utworzenia odcinka drogi łączącego ulicę wsi z drogą Hajnówka- Mochnate.

 

Kolejne spotkanie odbyło się 1 lipca 2020r. w Nowokorninie. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli w dyskusji z racji ,,żywych” spraw po ostatniej sesji. Omówiono sprawę możliwości realizacji projektu w celu aktywizacji mieszkańców. Wójt przedstawiła alternatywne sposoby realizacji potrzeb mieszkańców. Poruszono też sprawę zagospodarowania budynku po szkole podstawowej oraz problem rozbiórki budynku po byłej mleczarni we wsi. W związku z udziałem licznej grupy strażaków możliwe było tez poruszenie spraw OSP.

 

Z racji braku gminnej infrastruktury w miejscowości Wygoda przy dobrej współpracy z sołtysem wsi, zorganizowane zostało robocze spotkanie z mieszkańcami. W spotkaniu uczestniczył też kierownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy. Głównym tematem spotkania była przebudowa ulicy we wsi. Dostrzegając problem zalewania posesji, a także zniszczenie drogi Wójt przedstawiła propozycję naprawienia nawierzchni poprzez nałożenie nakładki 4 cm na szerokości 5m z betonu asfaltowego.

 

W dniu 19 lipca 2020r. w miejscowości Borysówka Wójt Gminy Lucyna Smoktunowicz uczestniczyła w projekcie "Dieta Borysa". Spotkanie organizacyjne zamieniło się na koniec w zwykłe spotkanie wiejskie. Licznie zebrani mieszkańcy poruszyli sprawy nie tylko swej miejscowości, ale też interesowali się planami powstania niepublicznej szkoły w Nowokorninie. Większość mieszkańców wyrażała obawy pod kątem możliwości finansowych Gminy w obliczu licznych potrzeb inwestycyjnych. Na prośbę mieszkańców, Wójt zorganizowała kolejne zebranie w dniu 24 lipca. Głównym tematem spotkania były sprawy bezpieczeństwa i profilaktyki prozdrowotnej oraz aspołeczne zachowania sąsiedzkie związane z nadużywaniem alkoholu. Tym razem do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele służb mundurowych.

Na zakończenie stali mieszkańcy Borysówki, jak też osoby mieszkające we wsi sezonowo wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnym spotkaniu, które dotyczyłoby podstaw ratownictwa medycznego.

 

Sporządził:

Lucyna Smoktunowicz

 

widok