ZARZĄDZENIE NR 137/2023

WOJEWODY PODLASKIEGO


z dnia 10 listopada 2023 r.


w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów
i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2024 – 2029

 

Na podstawie art. 373 i 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2403), zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz rad powiatów i rad gmin województwa podlaskiego na kadencję 2024 - 2029, według załącznika do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia w każdej gminie na terenie województwa podlaskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

 

Pełna treść zarządzenia znajduje się pod linkiem.