Hajnówka, dnia 30 września 2021r.

Znak: IP.7032.1.2021

 

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli

             Wójt Gminy Hajnówka, działając  na podstawie art . 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), art. 379 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), zawiadamia mieszkańców wsi Orzeszkowo o zamiarze przeprowadzenia  kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888) dotyczących wykonywania obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości dotyczących pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

Kontrola zostanie przeprowadzona w miesiącu październiku 2021 r. w godz. 730 - 1530.

 

Zarządzenie Nr 370/2021 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 września 2021 roku w sprawie planu kontroli w 2021 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odpadów komunalnych