Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXXIII/142/2017 z dnia 23 czerwca 2017r zostały zmienione stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Zbieranych i odbieranych w sposób selektywny z 6 zł na 7 zł,
2. Zbieranych i odbieranych w sposób zmieszany z 12 zł na 14 zł.

Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 lipca 20I7 r.

Po przeprowadzonej procedurze przetargowej na lata 2017-2019 wzrosła kwota odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty