Stosownie do zapisów zawartych  w art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.   o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 55), art. 30 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.  o lasach (t.j. Dz.U.2020, poz. 6 ze zm.)Z A B R A N I A   S I Ę

 

Wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwarów oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach, na terenach śródleśnych i w odległości do 100 m od lasu.

 

Kto nie przestrzega zakazów zgodnie z art. 131 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 82 ustawy Kodeks Wykroczeń, podlega karze aresztu lub grzywny.

 

PRZYPOMINA SIĘ RÓWNIEŻ, ŻE


Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1372 ze zm.) osoby fizyczne, prawne, organizacje lub instytucje korzystające ze środowiska, budynków, obiektów lub terenu są obowiązane do zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym. Właściciele, zarządcy, użytkownicy budynków, obiektów lub terenu, a także w/w podmioty,  ponoszą pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych  w tym związanych w wypalaniem liści i suchych traw na posesjach.

Jednocześnie  w związku z ustawą z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (t.j.  Dz.U.2012r., Nr 1164 ze zm.) zabrania się wypalania gruntów rolnych co jest między innymi warunkiem wypłacenia dopłat unijnych.
 

Wójt Gminy Hajnówka

 

http://www.stoppozaromtraw.pl/

trawa