Hajnówka, dnia 27.08.2020 r.

IP.5543.4.2020

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

 1. Zamawiający Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka zaprasza do złożenia oferty.
 2. Przedmiot zamówienia: „Zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Trzy komplety aparatów nadciśnieniowych AIRGOFIX PRO zintegrowanych z automatem Auto Maxx  lub aparatów RÓWNOWAŻNYCH ;

 wraz z wyposażeniem :

 • maska wpinana do hełmu G1
 • butla kompozytowa 6,8l z zaworem
 • pokrowiec na butlę
 • pokrowiec miękki na maskę.

Zamawiający informuje, iż dostawa sprzętu będzie realizowana ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego oraz środków własnych z budżetu Gminy Hajnówka.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

 • Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W ofercie Wykonawca powinien podać cenę obejmującą całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia.

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

 

 1. termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2020 roku.
 2. warunki płatności: 21 dni od daty przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze.
 3. warunkiem przedłożenia faktury w siedzibie Zamawiającego jest prawidłowo wykonana dostawa sprzętu zgodnie z zapisami umowy.
 4. termin gwarancji 24 m-ce.
 5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

     Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. 85 682 27 56

 1. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: brak.  
 3. Wzór oferty, wzór umowy, oświadczenie RODO – zgodnie z załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją Oferta na „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP”.
 5. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę na druku będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 04.09.2020 r. do godziny 12.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, lub przesyłką pocztową (decyduje data fizycznego wpływu oferty w tut. Urzędzie).

Załączniki:

 1. Wzór oferty.
 2. Wzór umowy.
 3. Oświadczenie wymagane w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Wójt Gminy Hajnówka