Załącznik do uchwały Nr     /    /19
Rady Gminy   Hajnówka
z dnia                2019 r.

Roczny Program Współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

 • 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm),

2) organizacji pozarządowej - należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) gminie - należy przez to rozumieć Gminę   Hajnówka,

4) działalności pożytku publicznego - należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy,

5) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile obejmują zadania Gminy Hajnówka,

6) "Programie" - należy przez to rozumieć „Roczny program współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.".

Rozdział 1.
Cel główny i cele szczegółowe "Programu"

 • 2. 1.  Głównym celem współpracy Gminy Hajnówka  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy jest włączenie tych jednostek na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego, w realizacji zadań własnych gminy, w tym zadań publicznych ujętych w wieloletnich programach strategii długookresowych.
 1. Cele szczegółowe:

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy,

2) wzmocnienie pozycji organizacji działających na terenie Gminy,

3) budowa społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnej,

4) umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi,

5) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.

Rozdział 2.
Zasady współpracy

 • 3. Niezmienne pozostają zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Wzorem lat ubiegłych realizowana ona będzie na zasadach:

1) pomocniczości - polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych,

2) suwerenności stron - oznaczającej, że Gmina i organizacje pozarządowe podejmując współpracę zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie,

3) partnerstwa - oznaczającej, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach,

4) efektywności - polegającej na wspólnym dążeniu Gminy i organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów do osiągania możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji i jawności - zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.

Rozdział 3.
Zakres przedmiotowy

 • 4. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest:

1) realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,

2) określanie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania,

3) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy.

 • 5. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie Gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

Rozdział 4.
Formy współpracy

 • 6. Współpraca Gminy w sferze zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy i poza finansowy.
 • 7. Do współpracy o charakterze finansowym należy:

1) zlecenie realizacji zadań publicznych poprzez:

 1. a) powierzenie wykonania zadań publicznych i udzielanie dotacji ze środków budżetowych na sfinansowanie ich realizacji,
 2. b) wspieranie wykonania zadań publicznych i udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 • 8. Z realizacji zadań określonych w pkt 1 lit a zasady kontroli wykonania powierzonego zadania oraz składania sprawozdań określają umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi.
 • 9. Formy współpracy poza finansowej:

1) o charakterze informacyjnym:

 1. a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i zakresie współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, a w szczególności o:

- projekcie budżetu Gminy na dany rok i zadaniach przewidzianych do realizacji na jego podstawie,

- zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy,

- konsultowanie projektów aktów normatywnych rady w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji,

- zapraszanie na sesje Rady Gminy i posiedzenia Komisji organizacji zainteresowanych problematyką ich działalności statutowej,

- tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym lub inicjatywnym, składających się z radnych i przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy Hajnówka oraz organizacji pozarządowych do rozpatrzenia określonych problemów. Ustalenie strategii i sposobów wspólnego działania bądź podjęcie określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego,

2) o charakterze promocyjnym:

 1. a) promowanie i wspieranie działalności organizacji pozarządowych poprzez zapraszanie do udziału w posiedzeniach organów gminy, informowanie społeczeństwa o udziale tych organizacji w pracach na rzecz Gminy w lokalnych gazetach, publikacjach, tablicach informacyjnych,
 2. b) wspieranie inicjatyw organizacji na rzecz społeczności Gminy,

3) o charakterze organizacyjnym:

 1. a) umożliwienie organizacjom pozarządowym nabywania na preferencyjnych warunkach prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością Gminy dla celów prowadzenia działalności statutowej i potrzeb organizacji,
 2. b) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu i wsparcia technicznego.
 • 10. W realizacji programu uczestniczą pracownicy referatów oraz jednostki organizacyjne Gminy w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo.
 • 11. Ponadto samorząd będzie działał na rzecz ekonomii społecznej i będzie realizował współpracę w tym kierunku.

Rozdział 5.
Priorytetowe zadania publiczne.

 • 12. Zadania publiczne Gminy, realizowane przy udziale organizacji pozarządowych mogą obejmować następujące sfery:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kierunku przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji, ochrony i promocji zdrowia obejmującej:

 1. a) przeciwdziałanie patologii społecznej,
 2. b) profilaktykę rozwiązywania problemów alkoholowych, reintegrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu, przeciwdziałanie narkomanii HIV/AIDS oraz nikotynizmowi,
 3. c) prowadzenie edukacji zdrowotnej, profilaktyki dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności dotyczące:

 1. a) wspierania aktywnych form rehabilitacji połączonej z wypoczynkiem,
 2. b) stwarzanie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, rekreacji i turystyce,
 3. c) wyrównywania szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
 4. d) aktywizacji zawodowej, zatrudniania i przeciwdziałania skutkom bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych,
 5. e) organizowania różnych form wspierania rodzin z dzieckiem lub dorosłą osobą niepełnosprawną,

3) nauka, edukacja, oświata i wychowanie obejmujące:

 1. a) organizację spotkań, seminariów dotyczących historii gminy i regionu,
 2. b) organizację konkursów przedmiotowych,
 3. c) wydawanie publikacji informacyjnych,
 4. d) wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 5. e) działania na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy poprzez udzielanie pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,

4) kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez:

 1. a) propagowanie aktywności twórczej artystów amatorów na terenie Gminy,
 2. b) organizację przeglądów imprez oraz innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej,
 3. c) ochronę i popularyzację materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionów w tym zbiorów bibliotecznych oraz ochrony zabytków,
 4. d) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie tożsamości narodowej, polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. e) organizację integracyjnych imprez kulturalnych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i osób starszych.

5) kultury fizycznej i turystyki obejmującej następujące działania:

 1. a) organizowanie przedsięwzięć i programów w zakresie usportowienia dzieci i młodzieży oraz osób połnoletnich poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych w zakresie różnych dyscyplin sportu, mających na celu przygotowanie zawodników klubów i stowarzyszeń do rywalizacji sportowej, w tym udziału w organizowanych przez związki sportowe rozgrywek ligowych, turniejach i zawodach,
 2. b) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich,
 3. c) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców gminy,
 4. d) organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
 5. e) organizowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w zakresie różnych dyscyplin sportu młodzieżowego,
 6. f) nowatorskie i innowacyjne projekty mające na celu upowszechnianie rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,

6) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w ramach których przewiduje się:

 1. a) organizację konkursów o przyrodzie oraz działalności w zakresie estetyki Gminy,
 2. b) organizowanie imprez wyjazdowych w ramach działań proekologicznych na terenie BPN,
 3. c) realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę przyrody oraz ochronę zwierząt,

7) promocji zatrudnienia i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy poprzez kształtowanie aktywnych grup docelowych poradnictwa życiowego i terapii oraz wyrównywania szans w dostępie do informacji, usług i poradnictwa.

Rozdział 6.
Okres realizacji "Programu"

 • 13. Roczny Program współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązuje od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rozdział 7.
Sposób realizacji "Programu"

 • 14. Cele zawarte w "Programie„ realizowane są przez:

1) równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się podmiotów Programu współpracy o planowanych kierunkach działania i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków,

2) wspieranie lub powierzanie zadań publicznych oraz realizację umów o wykonanie inicjatywy lokalnej - na zasadach określonych w ustawie,

3) współpracy na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności,

4 )udział organizacji w działaniach programowych Gminy,

5) promocję działalności organizacji.

 • 15. Za przebieg "Programu" zgodnie z jego założeniami, ze strony samorządu, odpowiadają:

1) Rada Gminy i jej komisje - w zakresie wytycznych polityki społecznej i finansowej Gminy, nawiązywania merytorycznej współpracy z organizacjami,

2) Wójt Gminy - w zakresie realizacji wyżej wymienionej polityki, dysponowania środkami w ramach budżetu,

3) Komisje konkursowe powołane w celu przeprowadzenia konkursu na dotacje z budżetu Gminy na realizację zadań Gminy w 2020 roku,

4) komórki organizacyjne - stanowiska Urzędu Gminy w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z zapisami obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka ,

Rozdział 8.
Wysokość środków planowanych na realizację "Programu"

 • 16. 1.  W zakresie wyżej wymienionych zadań przyjmuje się jako priorytetowe  celem dofinansowania takie działania w ramach, których organizacje pozarządowe pozyskują środki na ich realizację ze źródeł zewnętrznych przystępując do opracowania projektów, w tym unijnych, na zapewnienie wkładu własnego.
 1. Finansowanie zadań o jakich mowa wyżej następować będzie w formach i przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Planuje się łącznie na realizację Programu w 2020 r. przeznaczyć 3.000 zł.
 2. Wysokość środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań programowych, a w szczególności na zlecenie zadań gminy organizacjom określa uchwała budżetowa na dany rok.
 3. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego.
 4. Organizacja pozarządowa otrzymująca środki finansowe zobowiązana jest do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu z budżetu Gminy.

Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji "Programu"

 • 17. 1.  Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zasadach określonych ustawą.
 1. Sprawozdanie z realizacji "Programu" Wójt Gminy przedłoży Radzie oraz opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż do 31 maja 2021 r.

Rozdział 10.
Sposób tworzenia "Programu" oraz przebieg konsultacji

 • 18. 1. Przygotowanie Programu obejmuje realizację następujących działań:

1) opracowanie projektu Programu z uwzględnieniem propozycji zgłoszonych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów,

2) skierowanie projektu Programu do konsultacji   za pomocą  pisemnego przyjmowania uwag i wniosków na f

3) rozpatrzenie opinii, uwag i propozycji złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty podczas konsultacji,

4) przedłożenie Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu uwzględniającego wynik konsultacji,

5) podjęcie przez Radę Gminy uchwały przyjmującej Program.

Rozdział 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 • 19. 1.  Komisja konkursowa i jej Przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Hajnówka, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.
 1. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciele organu wykonawczego,

2) reprezentant organizacji pozarządowych.

 1. W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 2. Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. Wykonuje stosowne prace nad projektem i ostateczną wersją programu współpracy.
 3. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Hajnówka, które zaspokajają ich ważne potrzeby. Jest to podstawowe kryterium decydujące o udzielaniu przez Gminę wsparcia dla organizacji.
 4. Ogłoszenie o konkursie zgodnie z ustawą zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Hajnówka www.gmina-hajnowka.pl.

Rozdział 12.
Postanowienia końcowe

 • 20. Zmiany niniejszego "Programu" wymagają formy przyjętej do jego uchwalenia.
 • 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym „Programie" zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.