Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, Decyzją z dnia 22.09.2021 r. znak sprawy: LU.RZT.70.293.2021.MW, zatwierdziło taryfy tj. ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy wiejskiej Hajnówka, dla mieszkańców korzystających z wody dostarczanej ze stacji uzdatniania w Nowoberezowie i Orzeszkowie oraz odprowadzających ścieki do oczyszczalni ścieków w Mochnatem.

Poniżej link do ww. decyzji: https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/inform_biez/informacje_biezace.html