Z UWAGI NA OKRES ZIMOWY I MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA CIĄGŁYCH OPADÓW PRZYPOMINAM WŁAŚCICIELOM I UŻYTKOWNIKOM BUDYNKÓW O KONIECZNOŚCI USUWANIA NA BIEŻĄCO ZŁOGÓW ŚNIEGU Z PŁASKICH DACHÓW ORAZ SOPLI LODOWYCH, ABY UNIKNĄĆ ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI  I MIENIA.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W HAJNÓWCE