rodzinny kapitał opiekuńczy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawia kampanię informacyjną dotyczącą programu 500+ oraz programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Celem kampanii jest edukacja jak najszerszej grupy beneficjentów tych programów.

logo

Na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko[1] Dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa zawiadamia o udostępnieniu do konsultacji społecznych projektu Planu przeciwpożarowego zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa Białowieża Forest oraz Prognozy oddziaływania tego planu na środowisko.

buty żołnierza

PODEJMIJ WYZWANIE!

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM W 2022 ROKU!

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA = przepustka do zawodowej służby wojskowej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nowy nabór do służby przygotowawczej. Jest to rodzaj służby wprowadzony dla osób, które nigdy nie pełniły służby wojskowej. Głównym celem służby przygotowawczej jest wyszkolenie ochotników dające im możliwość podjęcia zawodowej służby wojskowej w możliwie najkrótszym czasie.

logo ugh

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXVII/212/21 z dnia 14 grudnia 2021r. zostały zmienione stawki opłaty na 2022r. za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi:

logo podlaskie

Na podstawie umowy nr 632.18.21.2021 z dnia 23 grudnia 2021 r Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Hajnówka w kwocie 50 000,00 zł przeznaczonej na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.